Past sales Gallery

Some of the past sold items on Ricecracker.com have been compiled here, more will be added in the weeks to come. Please note that the subsequent pages are only for your reference and appreciation, and many of the links on the pages are non-functional. Also some of the HTML coding for the web pages are outdated and may not properly display in your browser. Our apologizes for any inconvenience.

Past Swords

Katana - Bizen Yoshikage with Koshirae

Katana - Okkisaki by Higo Kaneaki

Katana - Yasunori with Mint Gunto Koshirae

Katana - Tokukatsu (Norikatsu) - Suifu Ju Nin Minamoto Norikatsu (Tokukatsu) Saku Kore

Katana - Mutsu no Kami Yoshiyuki

Tachi - Fujiwara Hisayuki Saku NBTHK Kicho Token

Katana - Omi no Kami Minamoto Hisamichi NBTHK Hozon

Katana - Mino Soshu-den with Gold Inlayed Test Cut - Futatsu Do Kiri Otoshi (2 bodies through the pelvic area)

Katana - Echizen Seki - NBTHK Hozon to Hyuga Daijo Sadatsugu

Katana - Kamakura Period - NBTHK Tokubetsu Hozon Token to Yamato Shikkake

Wakizashi - 3rd generation Owari Nobutaka - Hoki no Kami Fujiwara Nobuteru NBTHK Tokubetsu Hozon

Wakizashi - Awataguchi Omi no Kami Tadatsuna

Tanto - Soshu-den Gassan Sadahito Tanto

Polearm - Sankaku Yari by Kanekiyo

Katana - Omi Daijo Tadahiro

Katana - Echizen Ju Sagami no Kami Fujiwara Kunitsuna

Katana - Dotanuki Munekage

Tanto - Horii Toshihide with Horimono

Katana - Koto period Nagamaki

Tachi - Kanesada - Bird's Head Tachi

Katana - Nobushige

Katana - Nanbokucho Osafune Nariiye

Wakizashi - Jumyo

Wakizashi - Gakumei "Kanenobu"

Katana - Koto Gassan with Koshirae

Katana - Hitatsura Soshu style Nagamaki

Katana - Higo Kanehiro

Katana - Minatogawa Jinja Masataka with Koshirae

Katana - Gassan Sadakatsu

Daisho - Tadakuni

Katana - Amada Sadayoshi

Katana - Yasukuni Shrine Yakuwa Yasutake

Katana - Kanemori

Wakizashi - Bizen Sukesada with Koshirae

Wakizashi - Kanesada - Nagamaki

Wakizashi - Osaka Shinto with Koshirae

Wakizashi - Yokoyama Sukenaga

Tanto - Tanto - Osaka Shinto Blade - Terumasa

Polearm - Yari by Kanabo

Daisho - Mumei with Koshirae

Katana - Goto Masahiro

Katana - Hizen Masahiro Yujihiro


Past Fittings

Tsuba - Kiku Design Tsuba By Kofu Masayoshi - NBTHK Hozon

Tsuba - Large Sukashi Iron Kirimon Tsuba

Fuchi Kashira - Shakudo Nanako Shishi Set

Set - Mitokoromono by Goto Eijo 6th Mainlne Master

Kozuka - Design of Hotei on Shibuichi base

Menuki - Shakudo Geese Set

Menuki - Shakudo Goto Crow Set

Menuki - Shakudo Shell and Wave Set

Menuki - NBTHK Tokubetsu Hozon Kaga Goto Set

Kozuka - Fukurokuju, one of the 7 gods of good fortune

Fuchi Kashira - Chrysanthemum Flower (Kiku)

Fuchi Kashira - Water Dragon by Nara Rijoui

Fuchi Kashira - Plum Blossoms

Tsuba - Iron Shoami - Mt. Fuji

Tsuba - Water Dragon

Tsuba - Large Shingen

Tsuba - Large Signed Dragon

Menuki - Noren and Sudare Set

Fuchi Kashira - Octopus and Fish Set

Tsuba - Nice Signed Soten Tsuba

Tsuba - Signed Kinai Tsuba

Fuchi Kashira - Iron Waves Set

 


©2000-2014 Ricecracker.com. All rights reserved.